Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp ,tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HDDND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng,chức danh ,mức phụ cấp ,chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác xã,phường ,thị trấn và xóm ,khối ,bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại ,tố cáo,tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 có hiệu lực

  Nghị quyết Về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê,mượn ,ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm ,chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ ,đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  Nghị quyết Về bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý ,bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022-2025

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân ,câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và Nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ Thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

  Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An ,nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn Ngân sách địa phương

  Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2022

  Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án

  Nghị quyết Thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ,đất rừng phòng hộ ,đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình ,dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

  Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020