Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (tại Phiên họp thứ 33, tháng 5/2024).

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo chủ trương của Đảng và yêu cầu tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương tổng hợp, rà soát các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính để sớm hoàn thành các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2024.

Đối với những nội dung cần có sự điều chỉnh, hướng dẫn khác với các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Khi xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lưu ý một số nội dung.

Trường hợp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp mà xã đó đã được xác định nằm trong khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị xã theo quyết định phân loại đô thị của cơ quan có thẩm quyền và không thể sắp xếp với đơn vị hành chính nông thôn nào khác, chỉ có thể nhập vào phường thì không phải đánh giá, rà soát tiêu chí phân loại đô thị đối với thành phố, thị xã và không phải rà soát trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với phường hình thành sau sắp xếp.

Trường hợp điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của phường với phường, quận với quận thì không phải thực hiện đánh giá tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của quận, phường hình thành sau khi sắp xếp theo quy định.

Trường hợp khi sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính đô thị cấp huyện mà các phường trực thuộc giữ nguyên trạng thì không phải thực hiện đánh giá lại tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của phường theo quy định của Nghị quyết về phân loại đô thị và Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.