Ngày 6/2/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức thẩm tra các nội dung, tiêu chí huyện nông thôn mới tại huyện Đô Lương, theo kết quả đánh giá của Đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, huyện Đô Lương đã đạt các tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Dự thảo Báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh được đăng tải tại địa chỉ Website http://nongthonmoinghean.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố huyện Đô Lương đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Đô Lương đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Thời gian tham gia ý kiến trong 10 ngày (kể từ ngày thông báo).

Hình thức tham gia ý kiến: bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 4 đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Địa chỉ Email: nongthonmoina@gmail.com. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 0903.443.599.