ubnd-tphcm-1-1682142573560143980-1715124325223.jpg
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tạo điều kiện để cơ quan báo chí giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 2412/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị bám sát, triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo PCTNTC Thành phố, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTNTC và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi TNTC; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTNTC; xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Bên cạnh đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, kiểm soát xung đột lợi ích để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

6017b9e85d2d7-1715124810874.jpg
Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia tác nghiệp tại một sự kiện

UBND TP. Hồ Chí Minh đưa ra nhiều nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCTNTC, trong đó có việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật, các giải pháp phòng ngừa TNTC trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể: thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của đơn vị, cơ quan, tổ chức; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; kiểm soát xung đột lợi ích.

Bên cạnh đó là việc kiểm soát tài sản, thu nhập, xác minh tài sản, thu nhập theo định hướng của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 2767/TTCP-C.IV ngày 14.11.2023, Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31.1.2024 của UBND TP. Hồ Chí Minh; ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt: duy trì thực hiện 100% cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện chi trả cá nhân qua tài khoản và thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ lý…

Đối với công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, UBND TP. Hồ Chí Minh đưa ra nhiệm vụ: tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTNTC đeo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; tập trung vào một số nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh TNTC… tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra theo quy định pháp luật.

Cũng theo UBND TP. Hồ Chí Minh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCTNTC theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh và truyền hình về công tác tuyên truyền PCTNTC tại địa phương…

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố kịp thời chỉ đạo xác minh, giải quyết nội dung tố giác, tin báo tội phạm TNTC, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm; Tòa án nhân dân Thành phố chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh chóng các vụ tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố và các cơ quan chức năng khác để khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, định hướng, giải pháp của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC. Theo dõi, phản ánh và giám sát quá trình xử lý các vụ việc TNTC đã được phát hiện.