Ngày 16 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung, tiêu chí huyện nông thôn mới tại huyện Hưng Nguyên, theo kết quả đánh giá của Đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận huyện Hưng Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, huyện Hưng Nguyên đã cơ bản đạt các tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

hng2_20231201124322_20240607102926.jpg
Toàn cảnh xã Hưng Thông, Hưng Nguyên nhìn từ trên cao xuống.

Căn cứ quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao:

Cổng Thông tin điện tử đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 15 ngày; Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An công bố ít nhất 03 lần trên sóng phát thanh truyền hình và Báo Nghệ An để tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Hưng Nguyên đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Nội dung thông báo: Tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Hưng Nguyên đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

- Ngày 16/5/2024 huyện Hưng Nguyên đã được UBND tỉnh tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, theo kết quả đánh giá của Đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận huyện Hưng Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, huyện Hưng Nguyên đã cơ bản đạt các tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh công bố huyện Hưng Nguyên đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Hưng Nguyên đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

- Hình thức tham gia ý kiến: bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 4 đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Địa chỉ Email: [email protected]; mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 0903.443.599.

- Thời gian tham gia ý kiến: trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày thông báo)

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, trình UBND tỉnh theo quy định./.