Về kiến nghị của cử tri Hoàng Văn Hảo, Sở Y tế trả lời như sau:

Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số cơ sở hành nghề Y ngoài công lập có 685 cơ sở, trong đó có: 15 Bệnh viện, 33 Phòng khám đa khoa và 637 Phòng khám chuyên khoa, Dịch vụ y tế.

1. Quy định về giá tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật giá và khoản 5 Điều 88 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009: Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập được quy định như sau:

Các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tự xây dựng và ban hành mức giá dịch vụ y tế tại cơ sở theo quy định của Luật giá.

Người bệnh khi đi khám chữa bệnh thực hiện thanh toán chi phí giá dịch vụ y tế được cơ sở xây dựng, ban hành và được công khai niêm yết; đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại các Phòng khám tư nhân có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội thì được hưởng phần thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/10/20218; số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 và nạp thêm phần chênh lệch theo mức giá niêm yết của cơ sở đó nếu có.

Người bệnh khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở ngoài công lập cần xem kỹ thông tin về giá dịch vụ y tế được niêm yết để lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với khả năng chi trả.

2. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra

2.1. Về hoạt động giám sát

Theo phân cấp quy định tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện/thị xã/thành phố chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý các phòng khám chuyên khoa, các dịch vụ y tế, giải quyết dứt điểm các cơ sở hành nghề không phép. Hàng năm, UBND các huyện/thị xã/thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, xử lý các vi phạm tại các phòng khám chuyên khoa, dịch vụ, phòng khám không phép trên địa bàn quản lý.

Năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế thực hiện 27 đợt giám sát về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại 21 huyện/thị xã/thành phố; đã phát hiện thêm 54 lượt cơ sở hành nghề không phép tại 13 huyện/thị xã/thành phố; trong đó có những cơ sở không có tên trong danh sách thống kê báo cáo của UBND cấp huyện. Sở Y tế đã thông báo cho UBND huyện kiểm tra, xử lý theo quy định.

2.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 về việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề Y ngoài công lập trong đó có giá các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế thực hiện thanh tra, kiểm tra: 118 cơ sở. Tổng số cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính: 17 cơ sở

Các hành vi vi phạm: Cơ sở không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Cơ sở đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 480.500.000 đồng.

3. Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động của phòng khám bệnh tư nhân

Sở Y tế tiếp tục phổ biến các quy định về giá khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập xây dựng giá, niêm yết giá và thu theo giá niêm yết. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt chú trọng việc niêm yết giá và thu theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra Y tế năm 2023 được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 2220/QĐ-SYT ngày 15/12/2022.