Cử tri công tác tại UBND thành phố Vinh kiến nghị UBND tỉnh phân cấp cho UBND thành phố Vinh phê duyệt khảo sát địa điểm, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở dân cư có quy mô <5,0ha và địa điểm lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (các tuyến đường giao thông có lộ giới dưới 13,0m; trạm xử lý nước thải; trạm bơm nước thải,...) các khu vực đã phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

* Nội dung trả lời:

- Về nội dung kiến nghị UBND tỉnh phân cấp cho UBND thành phố Vinh phê duyệt khảo sát địa điểm, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở dân cư có quy mô <5,0ha: Nội dung này UBND thành phố Vinh đã kiến nghị tại buổi làm việc để nghe và cho ý kiến Dự thảo Quyết định quy định phân công, phân cấp về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thay thế Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh ngày 10/11/2022. Tại cuộc họp cũng như báo cáo giải trình của Sở Xây dựng thì nội dung này không được thống nhất vì các dự án quy hoạch đất ở, nhà ở ngoài việc phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt còn phải căn cứ vào Chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt.

bna_tl_thanh-pho-vinh-anh-thanh-cuong-934.jpg.webp
Một góc TP Vinh. Ảnh: Thành Cường

- Về nội dung kiến nghị UBND tỉnh phân cấp cho UBND thành phố Vinh phê duyệt khảo sát địa điểm lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (các tuyến đường giao thông có lộ giới dưới 13,0m; trạm xử lý nước thải; trạm bơm nước thải) các khu vực đã phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt: Nội dung này đã được quy định tại Điều 13 Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định phân công phân cấp về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng việc thực hiện các tuyến đường giao thông có lộ giới dưới 13,0m đề nghị UBND thành phố Vinh căn cứ quy hoạch phân khu được duyệt để lập dự án đầu tư xây dựng.

Cử tri công tác tại UBND thành phố Vinh kiến nghị UBND tỉnh ủy quyền cho UBND thành phố Vinh thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường xã đối với hướng tuyến, mặt cắt các tuyến đường có chiều rộng dưới 13,0m (sau khi có chủ trương của UBND tỉnh và ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng).

* Nội dung trả lời:

Theo quy định tại Chương III và Chương IV Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì Cấp nào phê duyệt quy hoạch thì cấp đó phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì quy hoạch phân khu các phường xã thuộc thành phố Vinh thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Do đó việc cử tri công tác tại UBND thành phố Vinh kiến nghị là không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Cử tri công tác tại UBND thành phố Vinh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn việc phối hợp bàn giao quản lý, vận hành hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc tại các dự án chia lô sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Vinh đảm bảo đồng bộ, đúng quy định.

* Nội dung trả lời:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án chia lô đất ở sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Vinh do UBND thành phố Vinh (hoặc UBND phường, xã) làm chủ đầu tư, theo đó việc quản lý, sử dụng được thực hiện theo pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.

Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật) được quy định tại Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Về cấp nước: thực hiện theo Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;

- Về cấp điện: thực hiện theo Nghị định 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trên đây là báo cáo của Sở Xây dựng về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII./.