Huyện Con Cuông

Về kiến nghị của cử tri xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 06/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 6105/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND huyện Con Cuông đề xuất bổ sung dự án của Công ty Thương mại Đồng Tiến tại bản Châu Định, xã Châu Khê, huyện Con Cuông đưa vào kế hoạch kiểm tra theo Công văn số 918/STNMT-QLĐĐ về việc phối hợp rà soát, báo cáo các dự án có dấu hiệu chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật đất đai.

Ngày 15/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông có Văn bản số 2287/UBND.TN đề xuất bổ sung dự án của Công ty thương mại Đồng Tiến vào kế hoạch kiểm tra theo nội dung Công văn số 918/STNMT-QLĐĐngày 21/2/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư đề xuất bổ sung dự án vào kế hoạch kiểm tracác dự án có dấu hiệu chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật đất đai.