Sở Tài chính nhận được Công văn số 11176/UBND-TH ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính có ý kiến trả lời kiến nghị thuộc phạm vi quản lý và kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh như sau:

Nội dung kiến nghị: Ông Nguyễn Duy Sơn, trú tại xóm 6, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn phản ánh, UBND xã Lạng Sơn chưa được phân bổ ngân sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trả lời: Tại Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định: "Kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành".

Tại Văn bản số 5963/UBND-KSTT ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh, trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn bố trí kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

1-4317.jpg.webp
Cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Nam Đàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Theo đó, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã là một trong những nhiệm vụ chi do ngân sách cấp xã đảm bảo theo phân cấp và được bố trí trong dự toán chi hoạt động quản lý hành chính cấp xã theo quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 tại Nghị quyết số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, theo đó, định mức phân bổ chi hoạt động quản lý hành chính cấp xã theo mức: 530 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại I, 490 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại II, 450 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại III.

Căn cứ mức hỗ trợ trên và khả năng cân đối của ngân sách cấp xã (nếu có bổ sung), UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ, giao dự toán kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ (trong đó, bao gồm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã) theo quy định hiện hành và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.