Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Xuân Đông, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 05/5/2023 Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 156/TTr-UBND của UBND huyện Hưng Nguyên về đề nghị cấp kinh phí tinh giản biên chế. Sở Nội vụ đã có Công văn số 1230/SNV-TCBC ngày 19/5/2023 gửi Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí cho các cán bộ, công chức, viên chức huyện Hưng Nguyên gồm 24 người trong đó có ông Nguyễn Xuân Đông, sinh ngày 01/5/1970, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Đạo nghỉ thôi việc ngay với kinh phí cụ thể như sau:

  • Lương hàng tháng 4.559.000 đồng;
  • Lương bình quân 5 năm: 3.946.000 đồng;
  • Số năm đóng bảo hiểm: 30 năm 3 tháng.

Chế độ được nhận là:

  • Trợ cấp tìm việc: 3 x 4559.000 = 13.677.000 đồng;
  • Trợ cấp do đóng Bảo hiểm xã hội: 1.5 x 3946 x 30.5= 180.530.000 đồng. Tổng tiền được hưởng là: 194.207.000 đồng

Ngày 20/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND về quyết định giải quyết kinh phí tinh giản biên chế, trong đó cấp cho ông Nguyễn Xuân Đông số tiền 194.207.000 đồng.

Như vậy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết chế độ cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kịp thời. Về chế độ của mình nếu ông Nguyễn Xuân Đông còn có vướng mắc đề nghị trao đổi lại với Phòng Nội vụ và Sở Nội vụ để kịp thời xử lý./.