Về kiến nghị của cử tri xã Nậm Nhóong, huyện Quế Phong, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp (gọi tắt là dự án 513). Trong những năm qua, tuyến địa giới hành chính giữa xã Nậm Nhóong và xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong đã được lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính xong, được phân định rõ ràng về ranh giới giữa hai xã và các địa phương đã ký xác nhận pháp lý đầy đủ hoàn thành vào các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo quy định.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Bộ Nội vụ và các Bộ, Ngành có liên quan thẩm định phê duyệt hồ sơ địa giới hành chính các cấp cho tỉnh Nghệ An. Sau khi có kết quả phê duyệt chính thức về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp, Sở Nội vụ sẽ tổ chức bàn giao lại hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính về cho các địa phương để quản lý, khai thác sử dụng theo quy định.