Trong thời gian qua, đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia các hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Đa số đại biểu HĐND huyện nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gần gũi với quần chúng nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp, đồng thời tích cực tham gia giám sát và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XX.

Năm 2023, HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về nội dung và phương thức hoạt động. Về kỳ họp, HĐND huyện đã tổ chức thành công 06 kỳ họp (trong đó: có 02 kỳ họp thường kỳ, 04 kỳ họp chuyên đề) và thông qua 25 nghị quyết (trong đó: có 15 nghị quyết thường kỳ, 10 nghị quyết chuyên đề). Các nghị quyết HĐND ban hành đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Để các nghị quyết có tính khả thi cao, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp cũng được HĐND huyện chú trọng, chuẩn bị chu đáo. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì họp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan để thống nhất và thông báo dự kiến về nội dung, chương trình kỳ họp; đồng thời, đôn đốc UBND huyện chuẩn nội dung các báo cáo, tờ trình và phân công các ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra theo chức năng, nhiệm vụ. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng, tham gia nhiều ý kiến, bám sát quy trình và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, chủ động nắm bắt các thông tin và tiến hành khảo sát, giám sát các nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết nên hoạt động thẩm tra ngày càng được nâng cao. Từ hoạt động thẩm tra của các ban HĐND, Thường trực đã chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình những nội dung các Ban đặt ra bằng văn bản và gửi đến đại biểu HĐND huyện, vì vậy các vấn đề đưa ra thảo luận tại kỳ họp đảm bảo nội dung và chất lượng. Công tác điều hành kỳ họp được đổi mới theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận và chất vấn. Chủ tọa điều hành linh hoạt, khơi dậy được không khí cởi mở, sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, qua đó phát huy được trí tuệ, tinh thần và trách nhiệm của đại biểu. Các ý kiến thảo luận, chất vấn tập trung vào các vấn đề bức xúc được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm. Việc tranh luận của đại biểu và giải trình của các cơ quan liên quan trong các phiên họp thảo luận, chất vấn, mang tính xây dựng và thái độ cầu thị nên đạt kết quả cao, giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Họp Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện khoá XX.

Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND huyện đã trang cấp máy tính bảng cho 32 đại biểu HĐND huyện, tiến hành hợp đồng cài đặt phần mềm phục vụ cho kỳ họp không giấy lên máy tính bảng. Tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyên đã áp dụng thành công “kỳ họp không giấy”. Các vị đại biểu HĐND không được phát tài liệu, mà nhận tài liệu kỳ họp qua hộp thư điện tử và khai thác tài liệu qua phần mềm trên Ipad được kỳ họp cung cấp, gồm: Chương trình họp, tài liệu họp, kết nối hệ thống biểu quyết, sơ đồ phòng họp, điểm danh, ghi chú, thông báo và xin ý kiến, đăng ký phát biểu, tranh luận. Việc triển khai thực hiện “kỳ họp không giấy” đã giúp giảm sự lệ thuộc vào tài liệu giấy; công tác tổ chức, điều hành được dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, hạn chế sai sót trong sắp xếp tài liệu.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND của được quan tâm, ngày càng được tăng cường và đổi mới, từ việc lựa chọn nội dung, phương thức, phạm vi và đối tượng giám sát, tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Trong năm 2023, Thường trực, các Ban và các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức được 11 cuộc giám sát chuyên đề tại các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị. Nội dung giám sát tập trung vào các chuyên đề trọng tâm, như: việc thực hiện chế độ chính sách; công tác quản lý đất đai; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Công tác quản lý và thực hiện các thiết chế văn hoá; công tác thi đua khen thưởng... Thông qua hoạt động giám sát, HĐND đã đề xuất gần 90 kiến nghị gửi đến các cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan. Nhiều kiến nghị thiết thực đã được chính quyền các cấp và các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan giải quyết kịp thời.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khảo sát tại xã Lục Dạ.

Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 chức danh do HĐND huyện bầu theo đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan.

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức được 52 cuộc tiếp xúc cử tri tại 13 xã, thị trấn; Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp và chuyển 115 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng, trả lời, giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra qua các cuộc tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện nhận được 04 đơn thư, phản ánh của cử tri đã được Thường trực HĐND xử lý, giải quyết và giao các ngành chức năng trả lời. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Bình Chuẩn trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá XX.

Tổ chức các cuộc họp, phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND huyện để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện; tổ chức hội nghị giao ban quý giữa Thường trực, các ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, để nắm bắt thông tin, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện cũng lồng ghép một số phiên giải trình của UBND huyện và các phòng chuyên môn, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của HĐND vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: Công tác chuẩn bị và gửi tài liệu của các cơ quan soạn thảo đến Thường trực HĐND huyện còn chậm; việc đôn đốc UBND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tuy đã được quan tâm song vẫn còn một số nội dung chậm giải quyết nên cử tri vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị; Hoạt động giám sát tuy đã được tăng cường và đổi mới, tuy nhiên, việc đôn đốc, giải quyết các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Một số tổ đại biểu và đại biểu HĐND chưa chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trước hết là công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND huyện, chuẩn bị tốt ngay từ khâu chuẩn bị nội dung đến việc tổ chức điều hành và thông qua nghị quyết. Chú trọng nâng cao chất lượng phiên thảo luận tại hội trường, chất vấn và chất lượng nghị quyết. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2024, đặc biệt là tập trung và tăng cường các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND; Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát và các vấn đề bức xúc của cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị nhiều lần. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan liên và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.