Đây cũng là cơ sở pháp lý cho các trường học công lập trên địa bàn thành phố thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.

Đối tượng áp dụng bao gồm các trường: mầm non; tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông; phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục từ xa; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Theo đó, các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tối đa không được vượt mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế-xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; bảo đảm nguyên tắc thu, chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng chứng từ thu (phiếu thu tiền mặt có ký xác nhận của cha mẹ học sinh hoặc ký xác nhận của cha mẹ học sinh nếu thanh toán không dùng tiền mặt) theo quy định đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.

Nội dung chi, mức chi của các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường bảo đảm công khai, minh bạch, được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của nhà trường theo quy định; không sử dụng nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác.

Báo cáo quyết toán số kinh phí đã thu, chi phải được thực hiện công khai theo quy định với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí.

Các cơ sở giáo dục phải thống kê các khoản thu theo các quy định của pháp luật; thực hiện chi khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải bảo đảm các điều kiện: đúng mục đích, kế hoạch huy động đối với từng khoản thu; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định và quy chế chi tiêu nội bộ; có chứng từ hợp pháp, hợp lệ, được chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền quyết định chi.

Các cơ sở giáo dục mở sổ sách theo dõi riêng đối với từng khoản thu, chi theo năm ngân sách và theo từng năm học; các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục công lập phải được tổ chức hạch toán kế toán và lập, gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính; công khai tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND thành phố Hải Phòng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện khoản thu và mức thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường; cơ chế thu và sử dụng nguồn thu khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo các cấp học trên địa bàn quận, huyện quản lý; tham mưu xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo thẩm quyền đối với những tập thể và cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý thu chi.

Quang Dũng