Tỉ lệ công chức, viên chức nghỉ việc tăng cao

Đây là một động thái của thành phố thể hiện quyết tâm khắc phục tình trạng nghỉ việc, thôi việc tại các cơ quan Nhà nước, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ.

1-1664943606000.png
Hà Nội đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây, tình trạng CBCCVC xin nghỉ việc, thôi việc vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thông tin, trong 2,5 năm, cả nước đã có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao.Như vậy, bình quân có khoảng 15.820 người/năm. Tỷ lệ nghỉ việc so với tổng biên chế được giao là 0,8%, trong đó ở T.Ư chiếm 18%, địa phương 82%. Trong 39.552 người nghỉ việc có hơn 4.000 CC và hơn 35.000 VC; số nghỉ việc trong ngành giáo dục là hơn 16.400 người, ngành y tế 12.198 người…

Để ngăn chặn làn sóng này, văn bản mới ban hành của UBND thành phố nhằm triển khai thực hiện Văn bản 4536/BNV-TCBC mới đây của Bộ Nội vụ về khắc phục tình trạng CBCCVC nghỉ việc, thôi việc. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc thành phố và UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ CBCCVC toàn thành phố.

9 nhóm giải pháp trọng tâm

UBND thành phố Hà Nội đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó đáng chú ý như: Quan tâm xây dựng đội ngũ CBCCVC, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đặc biệt đội ngũ CBCCVC cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn bó ổn định của đội ngũ CBCCVC.

Các sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án tự chủ của ĐVSNCL; đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với CBCCVC có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, khuyến khích CBCCVC làm việc. Cùng đó, đổi mới công tác bố trí, sử dụng CBCCVC để tạo cơ hội phát triển, nhất là cán bộ trẻ; tạo điều kiện để CBCCVC được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước một cách thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đáng chú ý, UBND thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với CCVC và người lao động (NLĐ) các cơ quan, đơn vị thành phố theo Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 1.11.2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ Hội nghị T.Ư 7 khóa XII. Đồng thời, xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của CBCCVC, NLĐ thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố, báo cáo thành phố để thực hiện theo thẩm quyền.

Theo một cán bộ Sở Nội vụ Hà Nội, mặc dù thành phố Hà Nội đã có văn bản cụ thể hóa và bổ sung các giải pháp của thành phố, yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành triển khai nhằm khắc phục tình trạng CBCCVC nghỉ việc, thôi việc, song tất cả các giải pháp có thực sự hiệu quả hay không phụ thuộc vào chính nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Cùng với làm tốt công tác tư tưởng phải là những giải pháp chăm lo đời sống vật chất tinh thần, điều kiện làm việc cho CBCCVC, NLĐ; cải cách tiền lương là yếu tố rất quan trọng nhằm hạn chế tình trạng xin nghỉ việc từ khối công lập hiện nay.

Văn Anh