1361b64b3fecf4b2adfd.jpg
Nội dung nhiều đơn thư liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Internet

Công tác phân loại đơn thư luôn được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chú trọng, tiến hành rà soát, phân loại kỹ đơn thư để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua phân loại, có 19 đơn thư không đủ điều kiện xử lý và 10 đơn thư đủ điều kiện xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó: Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành chuyển 06 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản trả lời công dân đối với 02 đơn và ban hành văn bản hướng dẫn công dân đối với 03 đơn (có một đơn có nhiều nội dung nên Đoàn vừa tiến hành chuyển một phần nội dung đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời trả lời công dân những nội dung còn lại).

Cụ thể như trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh (huyện Đô Lương) kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển đến UBND huyện Đô Lương; đơn của bà Nguyễn Thị Hiên và ông Nguyễn Trường Nam (thành phố Vinh) có nội dung kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án dân sự được chuyển đến Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đơn của bà Bà Nguyễn Anh Thơ và bà Đặng Thị Đăng (huyện Đô Lương) kiến nghị xem xét lại bản án hình sự được chuyển đến Toà án nhân dân tối cao; đơn của ông Trần Duy Tính và bà Nguyễn Thị Thu Hà (thị xã Thái Hoà) kiến nghị giải quyết nhận lại đủ phần diện tích đất còn thiếu trên thực địa so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển đến Uỷ ban nhân dân thị xã Thái Hoà và 02 đơn tố cáo của công dân đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo.

Số lượng đơn thư tiếp nhận trong tháng của Đoàn đại biểu Quốc hội là khá đa dạng, không chỉ đơn thư của công dân trên địa bàn tỉnh mà còn có đơn của công dân, tổ chức ở các địa phương khác trong cả nước gửi đơn đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, trong số đó có một số đơn đã được các cơ quan Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, kiểm tra, rà soát nhiều lần và trả lời công dân nhưng công dân không chấp hành văn bản giải quyết. Một số đơn thư trùng nội dung, đơn gửi đến nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc loại đơn không đủ điều kiện xử lý. Những đơn thư này đã tiến hành lưu đơn theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tháng 11/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan giải quyết, trả lời đơn thư do Đoàn chuyển đến. Kết quả đã tiếp nhận 06 văn bản trả lời và thông báo đến công dân có đơn về kết quả trả lời của các cơ quan./.

Thu Nguyễn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh