Nội dung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với người có công; tố cáo liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và phân công quản lý của cán bộ cấp xã, phường, thị trấn... Trong đó, chủ yếu là các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận, xử lý 18 đơn thư của công dân gửi đến trong tháng 02/2024

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành phân loại, xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật, trong đó chuyển 04 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể: đơn của bà Hà Thị Ngọc Nhung, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa được chuyển đến Công an thành phố Vinh; đơn của công dân Lê Thùy, trú tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông được chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông; đơn của ông Lê Văn Linh, trú tại xóm 5, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu được chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu; đơn của bà Vy Thị Thiêm, trú tại khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương được chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương.

Đối với đơn của bà Nguyễn Thị Hường, trú tại xóm 3 (xóm 6 cũ), xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân.

Đối với 13 đơn không đủ điều kiện thụ lý và đơn trùng đã được lưu theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tháng, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận được 03 văn bản của các cơ quan có thẩm quyền trả lời việc giải quyết đơn thư do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến gồm đơn của bà Nguyễn Anh Thơ, trú tại xóm 2, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương; đơn của ông Nguyễn Văn Thanh, trú tại xóm 4, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương; đơn của một số công dân tại huyện Yên Thành do bà Nguyễn Thị Nhung, trú tại xóm Trang Niên, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành làm đại diện./.