Về kiến nghị của tri các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Con Cuông, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản giao các phòng ban, đơn vị rà soát, kiểm tra thực tế, giải quyết kịp thời và trách nhiệm, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị. Ngày 18/6/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2419/SNN-KHTC trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, năm 2019, 2020 người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP đã được hỗ trợ theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 và Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP. Tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hơn 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các Quyết định này chỉ có hiệu lực từng năm, nên từ năm 2021 đến năm 2023, UBND tỉnh chưa có căn cứ thực hiện hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi.

Cán bộ thú y cơ sở tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Thực hiện Công văn số 8108/VPCP-NN ngày 18/10/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP và bệnh VDNC. Theo đó, giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP và bệnh VDNC theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ cho đến khi Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật được ban hành và có hiệu lực thi hành. Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 9496/UBND-NN ngày 03/11/2023 V/v thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP và bệnh VDNC; đồng thời ban hành Công văn số 900/CNTY-HCTH.QLDB ngày 15/11/2023 V/v hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ gia súc bị thiệt hại do dịch bệnh DTLCP, bệnh VDNC và đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) chậm nhất vào ngày 31/01/2024.

Tuy nhiên, do thời gian hỗ trợ dài (từ năm 2021 đến năm 2023), tổng kinh phí hỗ trợ nhiều (ước tính hơn 123 tỷ đồng), một số huyện có số lượng tiêu hủy lớn... nên các địa phương mất nhiều thời gian để rà soát, tổng hợp hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ các huyện, thành phố, thị xã, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tập trung các bộ phận liên quan kiểm tra, rà soát để tham mưu trình cấp kinh phí hỗ trợ. Qua kiểm tra cho thấy, hồ sơ các địa phương còn thiếu, sai sót, phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần; một số địa phương đến nay vẫn chưa chỉnh sửa, hoàn thiện xong. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp trình Sở Tài chính để hỗ trợ cho 16 huyện, thành, thị (bao gồm Thái Hòa, Cửa Lò, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Nam Đàn, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Yên Thành, Diễn Châu và thành phố Vinh) với tổng kinh phí là: 76.915.418.618 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, chín trăm mười lăm triệu, bốn trăm mười tám ngàn, sáu trăm mười tám đồng).

Còn 5 huyện gồm Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, Quế Phong, Kỳ Sơn (với tổng kinh phí hỗ trợ ước tính hơn 46 tỷ đồng), đang bổ sung hồ sơ còn thiếu và sẽ trình sau khi UBND các huyện bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Để sớm giải quyết kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bệnh DTLCP, VDNC cho người dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

- Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ kịp thời cho 16 huyện nói trên, để đáp ứng nguyện vọng, kiến nghị cử tri;

- Đề nghị UBND các huyện: Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, Quế Phong, Kỳ Sơn khẩn trương hoàn thiện, bổ sung hồ sơ kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định trình hỗ trợ kịp thời cho bà con nông dân.