Ảnh minh họa

Về kiến nghị của tri huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết, kết quả đến nay cụ thể như sau:

Công tác đo đạc bản đồ địa chính tại các xã Nghi Xuân và Phúc Thọ đã được đo vẽ năm 2008 đúng hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 720/1999/QĐ-ĐC ngày 30/12/1999 của Tổng cục Địa chính; sản phẩm bản đồ đã được UBND các xã Nghi Xuân và Phúc Thọ kiểm tra và ký xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng quản lý, sử dụng tại thời điểm đo đạc.

Nội dung kiến nghị của cử tri là khi thực hiện trích lục, trích đo địa chính phục vụ cấp Giấy chứng nhận có sự sai lệch so với thời điểm đo đạc trước đây (năm 2008). Nguyên nhân chủ yếu là quá trình sử dụng đất có biến động đất đai so với bản đồ địa chính (thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã mở rộng các tuyến đường giao thông; ranh giới khi đo đạc bản đồ địa chính năm 2008 là hàng rào cây hoặc bờ trống nay xây dựng lại tường rào dẫn đến ranh giới, mốc giới có sự thay đổi; các hộ liền kề tự ý đổi đất hoặc thoả thuận lại ranh giới; quá trình đo đạc tách thửa sử dụng thiết bị đo chưa phù hợp nên có sự  sai lệch vị trí ranh giới so với bản đồ địa chính trước đây).

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên  và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Nghi Lộc, UBND các xã Nghi Xuân, Phúc Thọ và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc thực hiện rà soát, xác định cụ thể nguyên nhân biến động của từng trường hợp để hướng dẫn người dân lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đảm bảo theo quy định.