Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị cho phép sử dụng xi măng được hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới

Về kiến nghị của tri xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết, kết quả đến nay cụ thể như sau:

Việc hỗ trợ xi măng theo Nghị Quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 là để thực hiện làm đường giao thông nông thôn, không dùng để thực hiện làm kênh mương nội đồng, khuôn viên nhà văn hóa xóm. Căn cứ Nghị Quyết số 24/2020/NQ-HĐND, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản về việc giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng cho các địa phương để làm đường giao thông nông thôn nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn của giai đoạn 2016-2020 và đáp ứng các nội dung mới về Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó việc hỗ trợ xi măng của chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 mục đích là để tiếp tục thực hiện nội dung làm đường giao thông nông thôn, từ đó huy động các nguồn lực khác. Đến nay, theo nhu cầu đề xuất của các địa phương từ năm 2021 đến 2023, cơ bản các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn nâng cao giai đoạn 2021-2024 cũng như một số địa phương xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thì nhu cầu cần hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn còn rất lớn, số lượng km đường giao thông nông thôn chưa hoàn thiện còn nhiều.

Để giải quyết kiến nghị mà cử tri nêu trên, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức rà soát, nghiên cứu phương án bổ sung mục đích sử dụng xi măng hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.