Về kiến nghị của cử tri 4 Bản: Bản Xiềng, Bản Cằng, Bản Khe Ló, Bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết, kết quả đến nay cụ thể như sau:

Tại xã Môn Sơn có 14 bản khó khăn về nước sinh hoạt từ 3 đến 5 tháng vào mùa khô; thời gian qua do kinh phí còn khó khăn, hạn chế nên mới đầu tư xây dựng được 05 công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy. Ngoài ra, đối tượng hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ nước phân tán theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với định mức 3 triệu đồng/hộ. Năm 2022, 2023 xã Môn Sơn được hỗ trợ 94 hộ, trong đó: Bản Xiềng 07 hộ, bản Cằng 12 hộ, bản Khe Ló 09 hộ, bản Tân Sơn không đăng ký. UBND huyện đã có những giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu nước của người dân thông qua việc lập danh sách các hộ và hỗ trợ kinh phí để mua tẹc nước, đường ống đấu nối, dẫn nước,… theo các tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG. Riêng bản Cửa Rào, địa phương đã phối hợp với Đồn biên phòng Môn Sơn kêu gọi tài trợ xây dựng giếng khoan, lắp tẹc nước, đường ống dẫn nước để phục vụ người dân. Trong thời gian thiếu nước kéo dài từ khoảng 20-40 ngày cao điểm vào mùa khô, các hộ dân thiếu nước được sử dụng chung với các hộ dân trong thôn, một số hộ dân khác có thể dùng can, thùng di động để lấy nước khe, suối cách nhà khoảng từ 1,5-3km để dùng tạm thời.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Con Cuông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nước phân tán, nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ tối đa cho người dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch theo nguyện vọng.