Cuộc sống người Đan Lai ở huyện Con Cuông vẫn còn rất nhiều khó khăn

Về kiến nghị của của tri huyện Con Cuông, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết, kết quả đến nay cụ thể như sau:

Thủ tướng ban hành Quyết định số 1719/QĐ -TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đối với dự án 1 nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND quy định về định mức đất ở, định mức bình quân đất sản xuất thực hiện dự án 1, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Theo báo cáo của Vườn quốc gia Pù Mát, hiện nay đang hoàn thiện thủ tục để trả về địa phương quản lý 918,376  ha đất rừng sản xuất tại xã Môn Sơn, huyện Con cuông để giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong đó ưu tiên cho cộng đồng người Đan Lai có đất sản xuất. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách về giao đất, hỗ trợ về đất sản xuất  cho người dân trên địa bàn huyện Con Cuông, trong đó ưu tiên thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về đất sản xuất cho tộc người Đan Lai tại xã Môn Sơn.