Song hành 2 Chương trình hành động

Để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị giao Ban Cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành; đồng thời Tỉnh uỷ Nghệ An xây dựng Chương trình hành động thực hiện. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa quan điểm, định hướng, mục tiêu, các giải pháp đã chỉ ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu các sở, ban, ngành xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là cần triển khai ngay các nội dung trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu xây dựng trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW; đồng thời xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh uỷ.

Xây dựng Đập sông Lam điều tiết, nâng cao mực nước sông Lam là dự án quan trọng khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ_TW. Ảnh Bara Đô Lương. Ảnh Thành Duy

Sau thời gian chuẩn bị, vừa qua Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc làm việc để rà soát các nội dung quan trọng này. Theo đó, hiện nay Nghệ An đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ.

Mục tiêu là nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và Nhân dân tỉnh Nghệ An về vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước; xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra; đồng thời thể hiện được vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, cũng như xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng;…

Bên cạnh đó, việc xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW cũng đang được gấp rút triển khai. Theo Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, trên cơ sở tổng hợp nội dung tham mưu của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các Ban Đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị  - xã hội cấp tỉnh, dự thảo Chương trình hành động đang được tập trung xây dựng, dự kiến gắn với 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 39-NQ/TW gồm: thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thời gian tới và xin ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương để tiếp thu, hoàn thiện trước khi ban hành.

Không trùng lặp nhiệm vụ giữa Chính phủ và tỉnh

Gắn với từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động của Chính phủ và Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW sẽ cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt là các dự án về hạ tầng, đô thị; chống biến đổi khí hậu, văn hóa, thể thao;… từ đó quyết tâm đưa Nghị quyết số 39-NQ/TW vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Nghệ An theo đúng mục tiêu của Nghị quyết.

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị là từ cơ sở chính trị rất quan trọng, để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, nguồn lực, cơ chế, chính sách cho sự phát triển của tỉnh. Tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu các cơ quan của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, tham gia có chất lượng với cơ quan tham mưu của Chính phủ để khi ban hành Chương trình hành động của Chính phủ có nội dung sát, phù hợp với thực tiễn Nghệ An, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm. Còn nội dung Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, đặc biệt các công trình, dự án không trùng lặp với các công trình, dự án của Chính phủ, mà cần rõ việc cần làm trong giai đoạn đến năm 2030 và những nhiệm vụ sẽ thực hiện trong tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, từ kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An, cũng như việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị tại một số địa phương khác như Thành phố Hồ Chí Minh, đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án mà Chính phủ xây dựng để triển khai, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phân, giao trách nhiệm lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong phối hợp tổ chức thực hiện.