nga-tu-thi-tran-2023090401563562-5409.jpg.webp
Trung tâm huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Sau 12 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự khơi dậy được tinh thần yêu nước và sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Diễn Châu. Đến đầu năm 2023, huyện Diễn Châu có 36/36 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Với thành tích đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg công nhận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

bna-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-van-de-cung-doan-tham-quan-truong-tieu-hoc-xa-dien-xuan-anh-xuan-hoang-2113.jpg.webp
Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh tổ chức thẩm định huyện nông thôn mới Diễn Châu trong năm 2023. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu trước năm 2030, huyện Diễn Châu phấn đấu trở thành thị xã theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.