Dự kiến, dự thảo thông tư này sẽ thay thế Thông tư 15/2016/TT-BYT và Thông tư 02/2023/TT-BYT ngay khi được ban hành. So với quy định hiện hành, trong dự thảo thông tư mới, số lượng bệnh nghề nghiệp vẫn giữ nguyên nhưng có sự thay đổi một số bệnh mới được bổ sung và lược bỏ một số bệnh cũ.