Ngày 29/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có công văn số 4963/BTTTT-VP trả lời kiến nghị cử tri, theo đó:

Trong thời gian qua, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, kinh tế số tại các địa phương, Bộ TTTT đã hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông di động phối hợp với các địa phương rà soát, triển khai phủ sóng di động tại các thôn, bản chưa có sóng tại các tỉnh, thành trên toàn quốc trong đó có địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, trong đó Điểm c, Khoản 2 Mục I Điều 1 “Mục cụ thể: Đạt 100% thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo có hộ dân sinh sống (gọi chung là thôn) đã có điện thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các khu vực mà doanh nghiệp không có khả năng kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất”. Bộ trưởng Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ TTTT khẩn trương phối hợp thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ở khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo quy định hiện hành để đạt mục tiêu trên.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Bộ TTTT sẽ đề nghị Sở TTTT tỉnh Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tại địa phương tổ chức khảo sát tình hình thực tế từ đó xây dựng kế hoạch triển khai phủ sóng tại bản Phá Đáy, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu.