Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội khoá XV và điểm b, khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân cấp thẩm quyền cho HĐND tỉnh Nghệ An được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha.

Tuy nhiên, đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khác (trừ đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên) thì vẫn phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai. Do đó, khi triển khai có một số dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 01 vụ trên 10 ha hoặc có cả đất trồng lúa nước 01 vụ và đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên không thực hiện được theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 36/2021/QH15. Cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội sửa đổi quy định về cơ chế đặc thù liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng không phân biệt đất trồng lúa nước 1 vụ hay 2 vụ để phát huy hiệu quả của Nghị quyết số 36/2021/QH15, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri kiến nghị có cơ chế đặc thù liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày 28/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 8331/BTNMT-PC trả lời kiến nghị cử tri, theo đó:

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã giao “Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ từ 50 ha trở lên; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ…”.

Tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 quy định đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: “a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên (không phân biệt 01 vụ hay 02 vụ); từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2022 quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha theo nhiệm vụ được Quốc hội giao. Do đó, để có cơ sở thực hiện, Quốc hội phải cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với các trường hợp còn lại và thẩm quyền thuộc Quốc hội.