Ngày 16/3/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1733/VPCP-KTTH chuyển Văn bản số 2182/BGTVT-KHĐT đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định. Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quan tâm đề xuất Thủ tướng Chính phủ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An để sớm giải quyết được kiến nghị của cử tri.

Cử tri huyện Quỳnh Lưu kiến nghị giải quyết kinh phí bồi thường GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A

Bộ Tài chính đã có Văn bản số 9906/BTC-ĐT ngày 18/9/2023 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 8004/BKHĐT-TH ngày 28/9/2023 trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 2182/BGTVT-KHĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị: “Về nguồn vốn: do khoản mục chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ kiến nghị sử dụng nguồn vượt thu năm 2022 của Trung ương theo đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An và được Bộ Tài chính đồng thuận tại văn bản số 1455/BTC-ĐT ngày 16/02/2023”.

Căn cứ đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã phối hợp đề xuất phương án bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quôc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đến nay, Chính phủ đã có Tờ trình số 17/TTr-CP ngày 21/9/2023 về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó có dự kiến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Sau khi được cấp thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo quy định.