Ngày 14/10/2023, Bộ Quốc phòng có công văn số 3903/BQP-TM trả lời kiến nghị cử tri, theo đó:

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, cụ thể: “thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng”. Sau hơn 8 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015, quy định về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; bảo đảm thời gian huấn luyện, rèn luyện bộ đội có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng và làm chủ các loại vũ khí, trang bị được giao; việc rút ngắn thời gian phục vụ tại ngũ cần được nghiên cứu một cách tổng thể đầy đủ và thấu đáo hơn.

2. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân được quy định tại Điều 50 Luật NVQS năm 2015 và tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 nãm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã thường xuyên quan tâm và cơ bản bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định. Song, trước sự phát triển mọi mặt của đất nước, đặc biệt là thu nhập của người lao động, mặt bằng chung của đời sống xã hội đã được nâng lên đáng kể, mức trợ cấp xuất ngũ còn thấp; do đó cần được nghiên cứu bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 924/VPCP-NC ngày 12 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc
giao Bộ Quốc phòng lập đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật và Nghị định có liên quan đến Luật NVQS năm 2015 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng kết thi hành Luật NVQS năm 2015, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng giao Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 nghiên cứu, tổng hợp nội dung liên quan và báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NVQS trong thời gian tới.