Cử tri kiến nghị bổ sung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cần phải có tiêu chí quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình phát triển kinh tế, ngành nghề, kinh doanh, sản xuất, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Một góc xã nông thôn mới Vĩnh Thành (Yên Thành)

Ngày 19/7/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4723/BNN-VPĐP trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung thêm quy định về quy hoạch xây dựng vùng huyện (đối với tiêu chí huyện nông thôn mới) và quy hoạch chung xây dựng xã (đối với tiêu chí xã nông thôn mới) phải có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn để các địa phương bố trí đất đai cho phát triển hạ tầng hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn chi tiết về khu chức năng hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 có bổ sung thêm chỉ tiêu 6.1. “Có khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn” nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tập trung các cơ sở sản xuất theo khu vực có hạ tầng kỹ thuật được đầu tư (trong đó có hạ tầng về bảo vệ môi trường).

Ngoài ra, tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao có yêu cầu về “Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường”. Như vậy, các hộ gia đình có tổ chức sản xuất trên đất ở trong khu dân cư cần chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

          Như vậy, bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã và cấp huyện đã có các quy định liên quan đến quy hoạch, phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường để kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, đồng thời định hướng phát triển sản xuất theo các khu vực tập trung nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.