Cử tri tỉnh Nghệ An tiếp tục kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư thủy điện Bản Vẽ.

Ngày 18/9/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 6663/BNN-KTHT trả lời kiến nghị cử tri, theo đó:

- Nội dung phản ánh các vướng mắc trong công tác tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ được UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị trong Công văn số 9344/UBND-CN ngày 07/12/2018 gửi Văn phòng Chính phủ và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Công văn số 596/BNN-KTHT ngày 28/01/2019. Tiếp sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 13/4/2019, trong đó nêu rõ “yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các huyện Tương Dương, Thanh Chương rà soát các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thiệt hại sau bão số 4 (tháng 8 năm 2018) của người dân vùng Dự án thủy điện Bản Vẽ và vùng bị ảnh hưởng của Dự án. Trên cơ sở đó xem xét, xử lý hỗ trợ kinh phí từ nguồn đầu tư của Dự án thủy điện Bản Vẽ theo đúng quy định hiện hành, nhằm giúp người dân vùng Dự án khắc phục tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Một khu tái định cư thủy điện Bản Vẽ

Do vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An thực hiện đúng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản nêu trên. Đồng thời, căn cứ vào các quy định tại Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 và Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh Nghệ An tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện nói chung và thủy điện Bản Vẽ nói riêng theo quy định của pháp luật, sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư, tạo điều kiện để người dân tái định cư thủy điện Bản Vẽ yên tâm, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất tại nơi ở mới.

- Trong trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam khó khăn về bố trí nguồn vốn (theo nội dung báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An gửi tới UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 105/SCT-QLNL ngày 13/01/2023), đề nghị UBND tỉnh Nghệ An trích một phần từ nguồn thu các nguồn thuế, phí nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Nghệ An từ Dự án thủy điện Bản Vẽ, huy động lồng nghép nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân tái định cư trên địa bàn theo đề nghị của cử tri nêu trên.