Trong đó có nội dung cử tri huyện Đô Lương phản ánh theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở; đối với thôn, tổ dân phố còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở. Tuy nhiên, đối với tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố thuộc thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì không được áp dụng khoán quỹ phụ cấp 5,0 lần mức lương cơ sở; đối với các thôn ở địa bàn nông thôn thì chưa quan tâm đến tiêu chí diện tích để phân loại mức khoán quỹ phụ cấp. Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ bổ sung quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP theo hướng tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố thuộc thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và bổ sung tiêu chí phân loại diện tích thôn ở địa bàn nông thôn được áp dụng khoán quỹ phụ cấp 5,0 lần mức lương cơ sở.

Ngày 11/3/2022, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 902/BNV-CQĐP trả lời kiến nghị của cử tri. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có ý kiến của cừ tri tỉnh Nghệ An) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên, đề nghị tỉnh Nghệ An thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật./.

- Tải và xem nội dung công văn tại đây

BBT