Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bố trí kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch đối với những quy hoạch đến thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 có hiệu lực thi hành đã được bố trí một phần kinh phí chi thường xuyên và những nhiệm vụ, dự án quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ sau ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngày 11/1/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 355/BKHĐT-TH trả lời kiến nghị cử tri, theo đó:

- Đối với nội dung đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bố trí kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch đối với những quy hoạch đến thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 có hiệu lực: Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15. Theo đó, căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61 /2022/QH15, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

- Đối với nội dung đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bố trí kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch đối với những quy hoạch sau thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội (số 473/BC-CP ngày 29/9/2023) về tình hình triển khai công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15. Trong đó, Chính phủ đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải thích theo thẩm quyền để có cách hiểu thống nhất về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp nhiệm vụ, dự án đến thời điểm ngày 16/6/2022 đã được bố trí một phần kinh phí thường xuyên nhưng phát sinh thêm các nhiệm vụ quy hoạch sau ngày 16/6/2022. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thẩm tra và có ý kiến đối với kiến nghị của Chính phủ tại Báo cáo số 2323/BC- UBKT15 ngày 20/10/2023, như sau: “Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc cho phép sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 61/2022/QH15 là giải pháp cấp bách để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan tới nguồn vốn cho hoạt động quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Quy hoạch về việc sử dụng vốn đầu tư công trong thời gian chưa sửa Luật Quy hoạch. Theo đó, những nhiệm vụ quy hoạch đến thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành chưa được phân bổ vốn thì được sử dụng kinh phí chi thường xuyên”.