Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV để nghe các kiến nghị của tỉnh đối với Bộ, ngành Trung ương

Ngày 11/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 6513/BKHĐT-TH trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc của địa phương trong việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép điều hòa vốn của Chương trình và kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2023 tại Tờ trình số 231/TTr-CP ngày 16/5/2023. Theo đó, tại Nghị quyết số 93/2023/QH15, Quốc hội đã cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên, đề nghị tỉnh Nghệ An thực hiện điều hòa vốn của Chương trình và cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, phấn đấu giải ngân tối đa số vốn được giao. Trường hợp, sau khi đã thực hiện điều hòa, giải ngân vốn nhưng vẫn không giải ngân hết số vốn được giao, đề nghị tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý đối với số vốn còn dư.