Ngày 19/3/2024, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2933/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Theo Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (Nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khu bến Nam Cửa Lò (thuộc cảng biển Nghệ An) được quy hoạch là khu bến tổng hợp kết hợp công ten nơ cho tàu đến 10.000 tấn. Mặc dù nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng còn khó khăn, Bộ GTVT đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến Cửa Lò bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đáp ứng cỡ tàu quy hoạch đến 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải.

Cử tri phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò kiến nghị sớm bố trí kinh phí để triển khai dự án nạo vét, nâng cấp luồng tàu vào cảng Cửa Lò

Kể từ khi đưa vào sử dụng từ năm 2017 đến nay, tuyến luồng đã phát huy hiệu quả đầu tư, lượng hàng thông qua tăng trưởng theo từng năm. Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác nạo vét duy tu nhằm đảm bảo chuẩn tắc luồng tàu theo quy mô đã đầu tư và tổ chức thực hiện tốt công tác điều động tàu, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải. Qua thực tiễn khai thác, hiện tuyến luồng có thể đáp ứng cho tàu đến 30.000 tấn giảm tải lợi dụng thủy triều hàng hải, đáp ứng nhu cầu vận tải giai đoạn hiện nay cho hoạt động khai thác của 05 bến cảng có quy mô cho tàu đến 30.000 tấn với tổng chiều dài xấp xỉ 900 m.

Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu bến Nam Cửa Lò được quy hoạch cho cỡ tàu đến 30.000 tấn và luồng Cửa Lò được định hướng đầu tư nâng cấp cho tàu đến 30.000 tấn trong giai đoạn đến năm 2030.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT đã cân đối đến 12.642,3 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các dự án đường bộ cao tốc, quốc lộ trọng yếu. Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về sự cần thiết đầu tư nâng cấp luồng vào cảng Cửa Lò theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục các dự án kèm theo đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án hạ tầng chiến lược nên chưa thể cân đối nguồn lực để thực hiện thêm các dự án khác trong đó có dự án đầu tư nâng cấp luồng Cửa Lò cho tàu đến 30.000 tấn.

Căn cứ nhu cầu phát triển vận tải hàng hải tại khu vực trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp luồng vào cảng Cửa Lò khi có điều kiện về nguồn lực. Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam chú trọng công tác duy tu luồng tàu, chỉ đạo tổ chức thực hiện giao thông thủy hợp lý, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến luồng./.