Cử tri huyện Đô Lương kiến nghị quy định tiêu chuẩn xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phân loại theo vùng nông thôn, đô thị, miền núi và đồng bằng; không nên quy định tiêu chuẩn chung cho cả nước. (Ảnh Báo NA)

Ngày 22/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 1295/BGDĐT-VP trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Hiện nay, việc đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia được thực hiện theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 17, 18, 19) và một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Các tiêu chuẩn ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên đã có các tiêu chí đánh giá về chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và tiêu chí đánh giá chất lượng chuẩn đầu ra có sự phân loại theo các mức khác nhau phù hợp với yếu tố thuận lợi khó khăn của vùng (ví dụ: Tiêu chí 2.2, Mức 2, 3 Thông tư số 17, 18, 19; Tiêu chí 5.5, Mức 2, 3 Thông tư số 17; Tiêu chí 5.6, Mức 3 Thông tư số 18 và Tiêu chí 5.4 Mức 2, 3 Thông tư số 19).

Hiện tại, Bộ GDĐT đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư nêu trên và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Nội dung chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế cũng như giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Dự kiến các Thông tư sửa đổi, bổ sung này sẽ được ban hành trong năm 2024.