Cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng tuyển sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Ngày 29/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5388/BGDĐT-VP trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú quy định: “Trường hợp học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này nhỏ hơn quy mô của trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định thêm vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại vùng này tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh”.

Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể quy định thêm đối tượng tuyển sinh không thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II nhưng phải đảm bảo là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thường trú trên địa bàn tuyển sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT quy định thêm vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm đối tượng vào học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương./.