Lý do: Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ ban hành từ lâu, hiện nay tồn tại nhiêu bất cập không phù hợp với thực tế, không đồng bộ và thống nhất với các quy định khác trong các lĩnh vực có liên quan; gây khó khăn trong công tác quản lý và phát triển chợ, ảnh hưởng đến việc thu hút, kêu gọi đầu tư đối với các dự án chợ; trong khi chợ gắn liền với văn hóa, sinh hoạt người dân, nhưng chợ xuống cấp, nguồn lực đầu tư từ ngân sách khó khăn, khó xã hội hóa đầu tư chợ.

Cử tri kiến nghị ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển chợ trong giai đoạn hiện nay

Ngày 11/8/2023, Bộ Công thương có Văn bản số 5381/BCT-KHTC trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 4676/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ trong đó “thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009”, theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 (ban hành kèm theo Công văn số 509/VPCP- TH ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Công thương đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Công thương đã lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Bộ Công thương đã có Tờ trình số 7546/BCT- TTTN gửi Bộ Tư pháp để thẩm định hồ sơ Nghị định. Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định Nghị định về phát triển và quản lý chợ.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Công thương đã có Báo cáo tiếp thu giải trình Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Báo cáo số 210/BCT-TTTN) và Tờ trình số 8525/BCT-TTTN trình Chính phủ về việc xem xét thông qua Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Công văn số 1606/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 3 năm 2023), Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các Bộ liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng) để thống nhất một số nội dung liên quan tới dự thảo Nghị định và có Công văn số 1816/BCT- TTTN ngày 30 tháng 3 năm 2023 gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết quả rà soát, thống nhất và hoàn thiện các nội dung dự thảo Nghị định.

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Bộ Công thương đã có Công văn số 3273/BCT-TTTN gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư công đối với chợ, theo đó đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo việc ban hành Nghị định về Phát triển và quản lý chợ (thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP).

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì với sự tham dự của các Bộ, cơ quan liên quan về Nghị định về Phát triển và quản lý chợ. Phó Thủ tướng đã chỉ đạo về hoàn thiện, phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành trong lĩnh vực quản lý và phát triển chợ, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định.