Sau khi có kiểm tra, xác nhận của UBND phường và UBND thành phố, khi đến BHXH tỉnh thì yêu cầu xuất trình giấy khai sinh. Như vậy, các dữ liệu căn cước công dân không có giá trị khi thực hiện việc chỉnh sửa thông tin, gây bức xúc cho người dân. Đề nghị có hướng dẫn thực hiện để thuận lợi cho Nhân dân.

Về kiến nghị của cử tri thành phố Vinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau:

Ngày 28/3/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 490/QĐ-BHXH về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, quy định các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT, thay đổi thông tin về nhân thân trên thẻ BHYT tại Phụ lục 03, cụ thể: “Điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính. Hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định.”

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến của BHXH các tỉnh, thành phố về việc khó khăn trong công tác đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT trong việc khám, chữa bệnh BHYT. Ngày 05/6/2023, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, nội dung hồ sơ làm căn cứ thay đổi thông tin trên thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT gồm: “Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021” (Đối với trường hợp người tham gia BHYT đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH do cơ quan BHXH quản lý đề nghị điều chỉnh để đi khám bệnh, chữa bệnh sẽ có văn bản hướng dẫn riêng của BHXH Việt Nam).

Như vậy, việc BHXH tỉnh đề nghị người tham gia cung cấp hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin nhân thân trên thẻ BHYT là Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định; thay thế hồ sơ là Căn cước công dân như trước đây trước ngày 05/6/2023 (ngày ban hành Quyết định số 948/QĐ-BHXH) là đúng với quy định của BHXH Việt Nam.