cao-2-656-7379.jpeg.webp
Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Chương trình 68-Ctr/TU xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:

Tập trung quán triệt, tuyên truyền, tạo thống nhất nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ, trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chương trình hành động ban hành kèm theo 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt 10%/năm; Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt 10-11%/năm; Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt 12%/năm; GRDP/người (giá hiện hành) đến năm 2030 đạt 7.500 - 8.000 USD;…

Về nhiệm vụ, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động xác định tập trung triển khai các chương trình, đề án thuộc chương trình hành động của Trung ương; đồng thời đề ra 22 chương trình, đề án; xác định nhiệm vụ đầu tư 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm và kêu gọi đầu tư vào 20 dự án, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2030.

Xem toàn văn Chương trình hành động số 68-Ctr/TU tại đây.

Mục đích ban hành Chương trình 68-Ctr/TU nhằm quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nỗ lực phấn đấu để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời Tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 39-NQ/TW đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn; xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp, cá nhân phụ trách; gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An theo định hướng Nghị quyết; kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách của Trung ương, bổ sung các nhiệm vụ mới bảo đảm yêu cầu đề ra. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc.