Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

  Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2020.

  Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2018 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc thống nhất điều chỉnh bổ sung chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0-Km15).

  Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

  Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Yên Thành và các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa.

  Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2020

  Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2020

  Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2020

  Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2020

  Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019

  Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019

  Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”

  Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ hợp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII).