Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung mục 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị Quyết Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị Quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

  Nghị Quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0+00 – Km28+00

  Nghị quyết Về việc cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 1)

  Nghị quyết Bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương

  Nghị Quyết Phê chuẩn quyết toán thu, ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị Quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

  Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị Quyết Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Thông qua kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 đối với các Nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành

  Nghị Quyết Sáp nhập, đặt tên, đổi tên khối, thôn ở các phường, xã tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu

  Nghị Quyết Về phê duyệt tổng số ngời làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024

  Nghị Quyết Về việc giao số lượng, cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

  Nghị Quyết Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024

  Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026