Nghị quyết Phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

  Nghị quyết Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024

  Nghị quyết Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023

  Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2.

  Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án : Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2)

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A, KCN Nam Cấm

  Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cơ bản cho Phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

  Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí trong năm 2023 (đợt 1)

  Nghị quyết Phê duyệt dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí để lại năm 2024; phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đợt 1 năm 2024.

  Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị Quyết Về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang N5 (đoạn 2) thuộc Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

  Nghị Quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ)

  Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

  Nghị quyết Quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết Quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị Quyết Bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành

  Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản;mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức, chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An