Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024 - 2030

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025

  Nghị quyết Về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở

  Nghị quyết cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Nghĩa Xuân - Minh Hợp - Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường D1, thị xã Thái Hòa (giai đoạn 1)

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường tránh QL48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa (giai đoạn 1)

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối QL46 đi xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương với xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và QL15

  Nghị quyết Phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 3 năm 2024

  Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý

  Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội dồng nhân dân tỉnh quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò

  Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết Về phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập và điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024

  Nghị quyết Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024