1. Cử tri xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong kiến nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ phân định ranh giới giữa hai xã Nậm Nhoóng và Cắm Muộn.

thitran1989459_2292021.jpg
Huyện Quế Phong

UBND tỉnh trả lời:

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Nghệ An (gọi tắt là dự án 513), đến nay, tuyến ĐGHC giữa hai xã Nậm Nhoóng và xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong đã được lập xong hồ sơ, bản đồ ĐGHC mới. Sau khi toàn bộ các địa phương ký xác nhận pháp lý vào các bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC lập mới theo dự án 513, UBND tỉnh sẽ trình Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan thẩm định phê duyệt chính thức và thực hiện bàn giao hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp về cho các địa phương để quản lý, khai thác sử dụng theo quy định (dự kiến trong quý II/2023).