Một góc đô thị thành phố Vinh

Về kiến nghị của cử tri Phan Thanh Tân, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Dự án Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 8, xã Hưng Chính do Ủy ban nhân dân xã Hưng Chính làm Chủ đầu tư, nguồn kinh phí chi trả từ nguồn khai thác quỹ đất do Ủy ban nhân dân xã Hưng Chính bố trí; Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thông báo thu hồi đất từ năm 2021. Tháng 8/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 đối với 69 hộ gia đình, cá nhân. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hưng Chính chuyển nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ nhưng Ủy ban nhân dân xã Hưng Chính chưa có nguồn để bố trí.

Hiện nay, Dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố Vinh đưa vào Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn Ngân sách thành phố Vinh. Ủy ban nhân dân xã Hưng Chính đã có Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 12/01/2024 về việc xin cấp vốn đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 8, xã Hưng Chính, thành phố Vinh để có kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.