Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Thành, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Khu vực mà ông Nguyễn Văn Thành phản ánh có nguồn gốc là đất Quốc phòng từ năm 1971. Đến năm 2013, trên cơ sở đề nghị trả đất của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 về việc thu hồi 25.718,4m2 đất quốc phòng do Công ty CP TNHH 1 thành viên Tổng công ty xây dựng Lũng Lô để bàn giao cho UBND thành phố Vinh quản lý theo quy hoạch và pháp luật. Tuy nhiên, tại thực địa khu đất này, một số hộ dân đã chiếm đất sử dụng vào mục đích đất ở, đất nông nghiệp.

Ngày 11/9/2015, UBND Tỉnh đã có Quyết định số 4085/QĐ-UBND.XD cho phép khảo sát, lựa chọn địa điểm tại khu vực này để quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở dân cư tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh. Thực hiện Quyết định số 4085/QĐ-UBND. XD nêu trên, UBND xã Nghi Đức đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch triển khai lập bản vẽ quy hoạch chia lô thì một số dân đang sử dụng đất tại khu vực này không đồng ý. Các hộ đề nghị được cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo hiện trạng sử dụng, do đó đến nay Quyết định số 4085/QĐ-UBND.XD ngày 11/9/2015 của UBND Tỉnh chưa thực hiện được.

UBND Thành phố đã có nhiều văn bản báo cáo thực trạng, vướng mắc trong việc giải quyết khu đất nêu trên gửi UBND Tỉnh, các sở ngành để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết (cụ thể: Công văn số 6584/UBND –TNMT ngày 12/11/2020, Công văn số 4983/UBND-TNMT ngày 29/7/2021, Công văn số 7775/UBND-TNMT ngày 20/11/2021). UBND Tỉnh đã có Văn bản số 9648/UBND-CN ngày 10/12/2021 giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo tham mưu UBND Tỉnh phương án xử lý theo đúng quy định. UBND Thành phố đã có Công văn số 6102/UBND-TNMT ngày 15/11/2022 báo cáo các nội dung liên quan theo yêu cầu của Sở Xây dựng trong quá trình phối hợp kiểm tra, rà soát quá trình xử lý khu đất nêu trên. Đến nay, chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Tỉnh, các sở ngành để UBND Thành phố thực hiện.

Giao UBND xã Nghi Đức (chủ đầu tư) trực tiếp làm việc với Sở Xây dựng để nắm bắt tiến độ, vướng mắc (nếu có), phối hợp với Sở Xây dựng để sớm có phương án giải quyết đối với khu đất nêu trên.