Ảnh minh họa

Về kiến nghị của các cử tri xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và Ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc giao thực hiện một số nội dung:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc:

 - Kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng đất của các hộ gia đình có đơn phản ánh: báo cáo rõ nội dung vụ việc, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và việc giải quyết trước đây.

- Kiểm tra làm rõ Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại GCN QSD đất của các hộ gia đình chưa? Nếu đã tiếp nhận và xử lý thì tiến độ hiện nay như thế nào?

- Trên cơ sở các GCN QSD đất đã bị thu hồi (theo như công dân trình bày) xác định các thông tin liên quan đến GCN và cung cấp về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh để y sao hồ sơ cấp GCN QSD đất của các hộ này. Thời gian thực hiện trước ngày 23/01/2024.

Kết quả kiểm tra, thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi kèm các hồ sơ có liên quan về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/01/2024.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh:

Trên cơ sở thông tin do Ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc cung cấp, y sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ đồng thời kiểm tra, có ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm trước đây.

Trên cơ sở báo cáo và hồ sơ do Ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh cung cấp, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý và trả lời công dân theo đúng quy định.