bna-lam-viec-anh-thanh-le-415.jpg.webp
Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

GIẢM THỜI GIAN, CHI PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn nhấn mạnh những nội dung triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các nội dung chỉ đạo điểm công tác cải cách hành chính năm 2024 gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Theo đó, thực hiện Báo cáo số 02-BC/BCĐ ngày 26/1/2024 về kết quả hoạt động năm 2023, một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 25/01/2024 về chỉ đạo điểm công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh trong năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của đơn vị, địa phương trong năm 2023, đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ đối với 6 nội dung về CCHC; tăng cường ưu tiên các nguồn lực để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác CCHC;

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An; cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí thực hiện, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp, tập trung một số lĩnh vực trọng tâm như: Đất đai, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội...

Liên tiếp trong các năm 2022, 2023, Nghệ An đứng vào tốp 10 địa phương có thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước. Cụ thể năm 2022, với gần 1 tỷ vốn FDI, Nghệ An đứng thứ 10/63; năm 2023, tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ lần đầu tiên vào “câu lạc bộ hút FDI tỷ đô” với số vốn vượt 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63. Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu giữ vững vị trí tốp 10 địa phương cả nước về thu hút FDI.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp, đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra sau phân cấp.

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 về tinh giản biên chế; Nghị quyết số 117/NQ- CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-202.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, hồ sơ, các quy trình nghiệp vụ; chứng thực điện tử, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

CHỌN 7 ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Đối với 7 đơn vị, địa phương được Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm công tác CCHC năm 2024 gồm: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Hoàng Mai, UBND các huyện: Đô Lương, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung đã được Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm tại cơ quan, đơn vị theo tinh thần Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 25/1/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh được phân công theo dõi, chỉ đạo đơn vị để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Định kỳ 6 tháng, cuối năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kết quả thực hiện từng nội dung cụ thể được Ban Chỉ đạo lựa chọn chỉ đạo điểm ở đơn vị mình. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

UBND tỉnh Giao Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong Báo cáo định kỳ CCHC hàng quý, 6 tháng, năm của UBND tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính do bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Ở cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm Trưởng ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 1830-QĐ/TU ngày 6/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An xác định phương châm hành động của công tác CCHC là “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”.

Thành Duy