Tuy nhiên, đến nay các làng nghề trên vẫn chưa được hưởng mức hỗ trợ 2 đến 3 tỷ đồng/1 làng nghề để đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm hỗ trợ kinh phí cho các làng nghề theo quy định.

Về kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh trả lời như sau:

* Đối với ý kiến của cử tri Hồ Văn Miên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu

Làng nghề sản xuất muối Hợp Công, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định 4197/QĐ-UBND ngày 24/11/2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1730/SKHĐT-KT 17/5/2022 về việc cho ý kiến đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu đề xuất chủ trương đầu tư dự án khi đủ điều kiện về nguồn vốn.

* Đối với ý kiến của cử tri La Văn Canh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ

Làng nghề Dệt thổ cẩm Thái Minh xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 6567/QĐ-UBND ngày 22/12/2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4072/SKHĐT-KT ngày 11/10/2022 về việc cho ý kiến đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề dệt thổ cẩm Thái Minh, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đề nghị UBND huyện Tân Kỳ cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện, xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng làng nghề Dệt thổ cẩm Thái Minh, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

* Đối với ý kiến của cử tri xã Kim Thành, huyện Yên Thành

Làng nghề hoa đào phai Kim Thành, xã Kim Thành, huyện Yên Thành được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định 3469/QĐ-UBND ngày 08/11/2022. Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 14, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ quy định “UBND cấp tỉnh quyết định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành”. Vì vậy, để làng nghề được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh, UBND huyện Yên Thành căn cứ theo Luật Đầu tư công và các văn bản: Công văn số 6738/UBND-NN ngày 24/9/2019 về việc triển khai thực hiện chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và Công văn 1313/UBND-NN ngày 02/3/2022 về việc bổ sung một số nội dung để triển khai thực hiện chính sách phát triển ngành nghề nông thôn, để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.