Bên cạnh đó, UBND thành phố Vinh chưa thi hành đầy đủ Bản án hành chính số 38 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh.

Khu tập thể may mặc Việt Đức khối 12, phường Hồng Sơn

Về kiến nghị của cử tri Trần Duy Hồng, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

1. Về việc công dân phản ánh việc chỉ có 01/33 hộ dân tại Khu tập thể may Việt Đức, phường Hồng Sơn được nhận tiền bù trừ chênh lệch nơi đi nơi đến:

Đề án xóa nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 với mục tiêu quy hoạch cải tạo, xây dựng lại và từng bước xóa bỏ các khu nhà ở tập thể cũ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân đang ở trong khu tập thể, nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị; nguồn vốn huy động từ quỹ đất tại chỗ, đóng góp xây dựng hạ tầng của các hộ được giao đất và các nguồn huy động hợp pháp khác, chính sách xã hội hóa, khuyến khích hình thức nhân dân trong các khu tập thể và đơn vị có khu tập thể cùng với chính quyền sở tại tự đảm đương xử lý. Khi giải quyết đối với Khu tập thể May mặc Việt Đức cũng được thực hiện theo tinh thần nêu trên, các hộ dân đã thống nhất, cam kết tự giải phóng công trình trên đất trả lại mặt bằng để quy hoạch không yêu cầu bồi thường, tự đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và phân lô đất ở. Do đó, trong quá trình xây dựng giá đất nơi đi, nơi đến để thực hiện khấu trừ nghĩa vụ tài chính cho công dân khi được giao đất trình UBND Tỉnh phê duyệt không bao gồm các kinh phí về bồi thường giải phóng mặt bằng, kinh phí xây dựng hạ tầng… theo nguyện vọng và cam kết của các hộ dân Khu tập thể.

Việc phân lô quy hoạch trên quỹ đất quy hoạch chia lô đất ở dân cư Khu tập thể May mặc Việt Đức và Nông sản Xuất nhập khẩu, phường Hồng Sơn được thực hiện trên tinh thần các hộ gia đình thống nhất, có bản cam kết (trong đó có hộ bà Hoàng Thị Mai) nêu rõ khi phân lô theo tuyến ở ổn định trên cơ sở cũ (có xê dịch vị trí các lô đất theo quy hoạch của các cấp có thẩm quyền phê duyệt),.. nhất trí với diện tích đất được phân theo mặt bằng quy hoạch chia lô trên cơ sở quy hoạch chia lô theo các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo phương án các hộ dân tự thảo luận và thống nhất thì diện tích quy hoạch chia lô đất ở là 9,737.12 m2 (chiếm 66.75 % quỹ đất), phần diện tích còn lại là diện tích đất quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước là 459.09 m2 (chiếm 3,14% quỹ đất) và quy hoạch hệ thống giao thông là 4029.26 m2 (chiếm 27,6% quỹ đất), đất xây dựng hội quán là 181.66 m2. Như vậy phần diện tích chênh lệch giữa nơi có gian nhà tập thể (có cơi nới, lấn chiếm tăng) và lô đất giao (phần cơi nới thêm) là dùng để xây dựng đường, mương, hội quán phục vụ cho các hộ dân và các hộ đã tự cam kết thống nhất không yêu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng, các hộ tự đầu tư xây dựng hạ tầng.

UBND thành phố Vinh đã giao UBND phường Hồng Sơn làm việc với 33 hộ có giá trị chênh lệch nới đi nơi đến, cũng như các hộ dân tại Khu tập thể lần cuối, nếu các hộ yêu cầu xem xét việc nhận số tiền chênh lệch nơi đi nơi đến thì trình UBND Thành phố trình UBND Tỉnh phê duyệt lại mức giá giao đất cho các hộ tại Khu tập thể có bao gồm kinh phí bồi thường trong giá giao đất. Theo báo cáo của UBND phường Hồng Sơn kết quả làm việc thì 32 hộ/33 hộ (ngoài hộ bà Lê Thị Tâm chồng là ông Phúc) đã thống nhất lần cuối nội dung đã cam kết không yêu cầu nhận lại phần chênh lệch nơi đi nơi đến, các hộ tại Khu tập thể đề nghị không xem xét phê duyệt lại giá đất cụ thể giao đất.

2. Thực hiện Bản án hành chính số 38/2019/HC-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Ngày 14/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có Bản án hành chính số 38/2019/HC-ST đối với vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của bà Lê Thị Tâm, sinh năm 1954, địa chỉ nhà số 4, ngõ 33, đường Lý Tự Trọng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua xem xét nội dung nhận định của Bản án có liên quan đến giá đất cụ thể đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 31/8/2016, về thẩm quyền phê duyệt mức giá cụ thể tại thời điểm là UBND Tỉnh. Nên ngày 27/12/2019 UBND Thành phố đã có Công văn số 7683/UBND-TNMT báo cáo, trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định mức giá đất để tiền sử dụng đất tại vị trí có gian nhà tập thể của hộ bà Lê Thị Tâm mua hóa giá để hỗ trợ khấu trừ tiền khi giao đất cho hộ bà Lê Thị Tâm theo nhận định của Tòa án tại phần nhận định Bản án để UBND thành phố Vinh có cơ sở thực hiện tiếp theo.

Ngày 10/01/2020, UBND Tỉnh đã có Công văn số 157/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu giải quyết. Ngày 16/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 292/STNMT-KHTC khẳng định: Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ xác định giá đất cụ thể đối với Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tập thể May mặc Việt Đức được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 và Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong đó khẳng định phương pháp xác định giá đất cụ thể theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ - cụ thể là sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp (không phải sử dụng phương pháp phân lớp).

Do đó, căn cứ nội dung tuyên của Bản án hành chính số 38/2019/HC-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Công văn số 292/STNMT-KHTC ngày 16/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố đã chủ động tổ chức buổi làm việc trực tiếp và xin ý kiến hướng dẫn của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trực tiếp xét sự vụ án hành chính; trên cơ sở ý kiến các đồng chí tham gia tại buổi làm việc và thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt phương án xác định nghĩa vụ tài chính đối với ông (bà) Phạm Văn Phúc – Lê Thị Tâm khi giải quyết nhà ở tập thể tại Khu tập thể Xí nghiệp May mặc Việt Đức, khối 12, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh sau Bản án hành chính số 38/2019/HC-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc khiếu kiến QĐHC trong lĩnh vực đất đai thay thế cho phương án xác định nghĩa vụ tài chính đối với ông (bà) Phạm Văn Phúc – Lê Thị Tâm đã được phê duyệt tại Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 8/8/2018 của UBND thành phố Vinh (đã bị hủy một phần nội dung tại Bản án). Theo báo cáo của UBND phường Hồng Sơn thì bà Lê Thị Tâm đã trực tiếp liên hệ UBND phường Hồng Sơn và đã nhận đủ tiền chênh lệch 214.176.000 đồng theo Phương án đã phê duyệt lại (theo đề nghị của UBND phường Hồng Sơn tại Văn bản số 121/BC-UBND ngày 16/5/2018 và Tờ trình số 311/TTr- UBND ngày 25/7/2018; đề nghị của Tổ công tác và được sự thống nhất của các hộ dân tại Khu tập thể May mặc Việt Đức theo Biên bản họp dân khối 12 ngày 10/5/2018 các hộ dân thống nhất tự đóng góp hỗ trợ chênh lệch giá trị nơi đi, nới đến; hỗ trợ cho bà Tâm). Hộ bà Tâm cũng đã được giao đất và cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định.

UBND Thành phố đã chấp hành xong Bản án hành chính số 38/2019/HC-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, thực hiện “nhiệm vụ công vụ” theo đúng quy định của pháp luật.